Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14-MT:2015/BTNMT sửa đổi QCVN 14:2008/BTNMT, quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm nước trong nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.

QCVN 14-MT:2015/BTNMT áp dụng riêng cho nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị ra nguồn nước thải tuân thủ quy định tại quy chuẩn này.

Xem bản đầy đủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14-MT:2015/BTNMT tại đây:

http://waterhealth.phad.org/wp-content/uploads/2020/08/QCVN-14-MT-2015-BTNMT.pdf

Xem bản đầy đủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT tại đây:

http://waterhealth.phad.org/wp-content/uploads/2020/08/QCVN-14-2008-BTNMT.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *