Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng – Research and Training center for Community development (RTCCD)

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) thành lập tháng 5 năm 1996 bởi một nhóm các nhà khoa học và hoạt động xã hội nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và tìm kiếm cách tiếp cận thực tế hiệu quả để xây dựng năng lực cộng đồng cho xoá đói giảm nghèo và bất lợi tại Việt Nam.

RTCCD là một cơ quan nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực nghiên cứu chính sách y tế-xã hội và xóa đói giảm nghèo. RTCCD đưa ra tiếng nói độc lập nhằm thúc đẩy sự phát triển có sự tham gia của cộng đồng.

RTCCD tăng cường năng lực và chất lượng nguồn nhân lực tại tuyến cơ sở thông qua các hoạt động hỗ trợ cộng đồng triển khai các dự án đặc thù, thực hiện các nghiên cứu và tập huấn nhằm thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào dự án.

Cấu trúc tổ chức:

Thông tin chi tiết về Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng vui lòng xem tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *