Đăng ký thành viên Liên minh VIWHA

Những cá nhân, tổ chức có chung mối quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến nước và sức khỏe muốn đăng ký làm thành viên Liên minh Nước và Sức khỏe vui lòng tải các tài liệu dưới đây, hoàn thiện và gửi về thư điện tử: hatrang.lenguyen@phad.orgvngoic@gmail.com Mẫu Phiếu đăng ký thành viên Liên minh VIWHA http://waterhealth.phad.org/wp-content/uploads/2020/07/1.-Phieu-dang-ky-thanh-vien-Lien-minh-VIWHA-1.doc Bảng thu thập thông tin tổ chức: http://waterhealth.phad.org/wp-content/uploads/2020/07/2.-Bang-thu-thap-thong-tin-to-chuc-1.docx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *